DT Staff

Udhëheqësi i Ekipit; Menaxher Financiar; Menaxherët e Projekteve; Inxhinierët civilë; Architects; Punonjës social; Ekipet Mobile; Logjistik & PR Manager