Instituti i Qeverisjes lokale i Kosovës ka organizuar një punëtori me pesë komuna të Kosovës.

nstituti i Qeverisjes Lokale i Kosovës ka organizuar një punëtori me pesë komuna të Kosovës. Ndër çështjet e tjera, u diskutua për mirëmbajtjen e hapësirave të përbashkëta në banesat ne bashkepronsi. Kjo temë u mbulua nga Zhvillimi i së bashku
Prapa